کاربر مهمان خوش آمدید

مقالات

محاسن عضویت در انجمن راهنمایان استانی
امین عدیلی

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

بیانیه مربوط به بیمه راهنمایان گردشگری (مرداد 1401)
مدیر محتوی

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

قرارداد همکاری با آزمایشگاه معتبر و مرجع نوبل اصفهان
مدیر محتوی

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

برگزاری مصاحبه ی زبان های خارجی (بهمن ماه سال 1400)
مدیر محتوی

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

ضرورت اخذ کارت واکسن کوید 19 برای راهنمایان
مدیر محتوی

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

سامانه های مورد نیاز راهنمایان گردشگری
مدیر محتوی

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

تقویم آموزشی نیم فصل اول 1400
مدیر ارشد

رای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

مراحل اجرایی بیمه راهنمایان گردشگری
مدیر رسانه

برای جزییات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.