انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

بازدید از ورزنه برای هماهنگی تور نهمین گردهمایی
تیم اجرایی تور روز اول گردهمایی نهم به سرپرستی خانم شیرین مسائلی از مسیرهای ورزنه و زواره بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید تیم اجرایی از نظر فنی و زمانبندی توجیه شدند.
حدود سیصد و سی نفر از راهنمایان مهمان در تور انتخابی روز 29 بهمن شرکت می کنند که بخش عمده آن از سایت گردشگری ورزنه و مابقی مهمانان از سایت زواره دیدن خواهند کرد.
سایت گردشگری واحه ورزنه و اقامتگاه ماریکوه زواره حامیان روز اول نهمین گردهمایی هستند.
 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com
etga@iftga.ir | etga79@yahoo.com | etga79@gmail.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)